ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Τροποποίηση Οδηγού 3/4/2023

”Σας γνωστοποιούμε την τροποποίηση του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής της πράξης “Πρακτική Άσκηση Καταρτιζόμενων ΙΕΚ” με MIS 5131399. (βλ. τέλος σελίδας συνημμένο αρχείο).

H αλλαγή που πραγματοποιήθηκε αφορά στην παράταση της οριστικής ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων ΙΕΚ. Πιο συγκεκριμένα το ανάλογο χωρίο έχει αντικατασταθεί ως εξής:
” […] εφόσον η ημερομηνία έναρξης πρακτικής, σύμφωνα με την Απόφαση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης, είναι από την 1/9/2021, και η πρακτική άσκηση έχει ολοκληρωθεί ως τις 31/08/2023 με την βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης από το ΙΕΚ, για το σύνολο των εννιακοσίων εξήντα (960) ωρών – ισοδύναμων εκατό είκοσι (120) ημερών πλήρους απασχόλησης.

Κατά εξαίρεση οι πρακτικά ασκούμενοι με ειδικότητες σχετικές με τα τουριστικά επαγγέλματα, οι οποίοι ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση κατά τους θερινούς μήνες του 2022 λόγω ειδικότητας, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση έως και 30/09/2023, για το σύνολο των εννιακοσίων εξήντα (960) ωρών – ισοδύναμων εκατό είκοσι (120) ημερών πλήρους απασχόλησης. Η ίδια ρύθμιση ισχύει για τους πρακτικά ασκούμενους του β’ εξαμήνου που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση τους θερινούς μήνες του 2022.”

Με εκτίμηση,

Ομάδα Έργου Πρακτικής Άσκησης ΙΕΚ

————————————————————————————————————————————————————-

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα συνολικά και επιμερίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και σε ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Ταυτόχρονη φοίτηση σε οποιοδήποτε εξάμηνο και διεξαγωγή πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπονται.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:

1. Αίτηση της/του καταρτιζόμενης/-ου για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης,

2. Βεβαίωση Εργοδότη για έναρξη Πρακτικής Άσκησης,

3. Υπεύθυνη Δήλωση καταρτιζομένου για ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος ή μη,

4. Έντυπο Ατομικών Στοιχείων Καταρτιζομένου,

5. Συμβαση Πρακτικής Άσκησης σε τρία (03) αντίτυπα,

6. Βεβαίωση ΑΜΚΑ και ΑΜΑ της/του καταρτιζόμενης/-ου,

7. Βεβαίωση ΑΦΜ και ΔΟΥ της/του καταρτιζόμενης/-ου και

8. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας της/του καταρτιζόμενης/-ου.

9. Αποδεικτικό κυριότητας λογαριασμού (ταμιευτηρίου / τρεχούμενου / όψεως) τραπέζης

Τα έντυπα 1-5 μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας : https://saek-galats.att.sch.gr/diekgalatsiou/?page_id=265

Οι καταρτιζόμενοι/-ες και ο φορέας απασχόλησης καλούνται να συμπληρώνουν το βιβλίο πρακτικής άσκησης καθημερινά, το οποίο πρέπει να υπογράφεται από τον καταρτιζόμενο καθώς και να υπογράφεται και να σφραγίζεται από τον φορέα απασχόλησης σε κάθε εβδομαδιαίο φύλλο και κάθε μηνιαία έκθεση. Το βιβλίο πρακτικής μπορείτε να το κατεβάσετε και να το τυπώσετε από την ιστοσελίδα μας https://saek-galats.att.sch.gr/diekgalatsiou/?page_id=265

Οι καταρτιζόμενες/-οι, προκειμένου να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση, υπογράφουν Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης με τον εργοδότη, η οποία θεωρείται από το Ι.Ε.Κ. φοίτησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται κάθε 1η ή 15η εκάστου μήνα. Οι ασκούμενες/-οι θα πρέπει να καταθέτουν όλα τα δικαιολογητικά τους τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία της έναρξης Πρακτικής Άσκησης που αιτούνται, προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και να δοθεί η έγκριση από τον Διευθυντή του ΙΕΚ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η πρακτική άσκηση θα επιδοτηθεί εφόσον η ημερομηνία έναρξης πρακτικής, σύμφωνα με την Απόφαση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης, είναι από την 1/9/2021, και η πρακτική άσκηση έχει ολοκληρωθεί ως τις 30/06/2023 σύμφωνα με την βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης από το ΙΕΚ, για το σύνολο των εννιακοσίων εξήντα (960) ωρών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΒΗΜΑΤΑ για έναρξη και ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης

 1. Ο πρακτικά ασκούμενος υποβάλει αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά για έναρξη πρακτικής Άσκησης.
 2. Το ΙΕΚ εκδίδει Απόφαση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης στην οποία αναφέρεται και η επιλογή του προγράμματος επιδότησης που έχει υποβληθεί στην αίτηση του καταρτιζόμενου.
 3. Υπογράφεται η ειδική σύμβαση Πρακτικής Άσκησης σε τρία αντίτυπα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26-08-2021).
 4. Καταχωρείται από τον Εργοδότη και εκδίδεται το έγγραφο «Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης
  Πρακτικής άσκησης» στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο ο πρακτικά ασκούμενος προσκομίζει στο ΙΕΚ.
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Είναι απαραίτητα η ΑΠΟΛΥΤΗ συμφωνία:
  Ημερομηνία Έναρξης Εργάνη με την ημερομηνία Βεβαίωση Εργοδότη για Έναρξη.
 5. Ο πρακτικά ασκούμενος υποβάλει το απογραφικό δελτίο εισόδου.
 6. Συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται το Βιβλίο Πρακτικής.
 7. Η πρακτική άσκηση υλοποιείται στο σύνολο της (960 ώρες) και ολοκληρώνεται.
 8. Ο εργοδότης συμπληρώνει υπογράφει και σφραγίζει Βεβαίωση Παρουσίας (Βεβαίωση Εργοδότη για λήξη πρακτικής) και εκδίδει το έγγραφο Ε3.5 για τη λήξη της πρακτικής, τα οποία ο πρακτικά ασκούμενος προσκομίζει μαζί με το βιβλίο πρακτικής του στο ΙΕΚ.
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Είναι απαραίτητη η ΑΠΟΛΥΤΗ συμφωνία:
  Ημερομηνία Διακοπής στην Εργάνη (κατά την ολοκλήρωση) με την ημερομηνία Βεβαίωση Παρουσίας Εργοδότη για Λήξη.
 9. Το ΙΕΚ εκδίδει Βεβαίωση Περάτωσης Πρακτικής Άσκησης όπου βεβαιώνεται ότι καλύφθηκαν οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ και τις ισχύουσες διατάξεις.
 10. Ο πρακτικά ασκούμενος υποβάλει το απογραφικό δελτίο εξόδου.

Για τα απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου:

1. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα https://mis.inedivim.gr/iek-microdata/Account/Login?ReturnUrl=%2Fiek-microdata%2F
2. Κάνετε εγγραφή ως νέος χρήστης.
3. Χρησιμοποιείτε το μέιλ επικοινωνίας με το ΙΕΚ που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας και επιλέγετε τον κωδικό της αρεσκείας σας (τον δύο φορές, μην τον ξεχάσετε, γιατί μετά θα πρέπει να κάνετε ανάκτηση κωδικού).
4. Θα σας αποσταλεί από το σύστημα στο μέιλ σας ένα μήνυμα ενεργοποίησης λογαριασμού: “Για να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας πατήστε εδώ“, οπότε θα κλικάρετε στο “εδώ“, για να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας. 
5. Κατόπιν εισέρχεστε εκ νέου στην ιστοσελίδα κάνοντας αυτή τη φορά Είσοδο, χρησιμοποιώντας το μέιλ σας και τον κωδικό που έχετε επιλέξει. 
6. Τέλος συμπληρώνετε το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου, απαντώντας προσεκτικά σε όλες τις ερωτήσεις και πατάτε Υποβολή.

7.Μετά το πέρας της πρακτικής εισέρχεστε εκ νέου στην πλατφόρμα και υποβάλετε το Απογραφικό Δελτίο Εξόδου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α΄ 75) του/της καταρτιζόμενου/ης του Ι.Ε.Κ., που έχει συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα που έχει εγγραφεί για ολική απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση.

2. Βεβαίωση εργοδότη που να προσδιορίζει: τη σχέση εργασίας, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των ημερών εργασίας, την ειδικότητα και το αντικείμενο ή τα αντικείμενα απασχόλησης του εργαζόμενου.

3. Βεβαίωση Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) από την οποία να προκύπτουν: ο εργοδότης, το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζόμενου.

4. Σύμβαση εργασίας (προαιρετικά).

5. Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.Δ. (από Εργάνη). Για περιπτώσεις πριν την εφαρμογή του προγράμματος Εργάνη, σύμβαση με απόδειξη αναγγελίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. (προαιρετικά).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Προκειμένου να παραλάβετε Βεβαίωση Περάτωσης Πρακτικής Άσκησης υποβάλετε στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. φοίτησης:

1. Συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον φορέα απασχόλησης το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης. Κάθε εβδομάδα η/ο ασκούμενη/-ος καταγράφει τις εργασίες με τις οποίες ασχολήθηκε και το Βιβλίο ελέγχεται και υπογράφεται από τον επόπτη της επιχείρησης (εβδομαδιαία και μηνιαία).

2. Βεβαίωση εργοδότη για την επιτυχή περάτωση της Πρακτικής Άσκησης (Βεβαίωση εργοδότη για λήξη της Πρακτικής Άσκησης που βρίσκετε στον παραπάνω σύνδεσμο)

3. Έγγραφο Ε3.5 για τη λήξη της πρακτικής, το οποίο ο πρακτικά ασκούμενος προσκομίζει μαζί με το βιβλίο πρακτικής του στο ΙΕΚ

Άρθρο 27 του Ν.4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ. Α ́/ 21-12- 2020)

1. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. δύνανται να πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση ή τη μαθητεία σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και επιχειρήσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν. Η περίοδος της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τετάρτου εξαμήνου, εκτός αν ορίζεται άλλως στους Οδηγούς Κατάρτισης και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

2. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ., που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτησης της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης και σχετικής απόφασης έγκρισης του Διευθυντή του οικείου Ι.Ε.Κ., οπότε τους απονέμεται η Β.Ε.Κ. με την ολοκλήρωση των εξαμήνων της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

Άρθρο 48 παρ.2 του Ν.4777/2021

Για όσους καταρτιζόμενους δεν είχαν πραγματοποιήσει την Πρακτική τους Άσκηση κατά την έναρξη της ισχύος του Ν.4763/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ 21-12-2020), ισχύει το άρθρο 48 παρ.2 του Ν.4777/2021 σύμφωνα με το οποίο: «Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την Πρακτική Άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την Πρακτική Άσκηση έως το τέλος του 2022, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27».

ΠΡΟΣΟΧΗ: νέα προθεσμία ολοκλήρωσης πρακτικής για τους παλαιούς καταρτιζόμενους η 31/12/2024.

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. K5/97484/2021/ΦΕΚ 3938/Β/26-8-2021

Άρθρο 2

Όροι υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ.

1. Η Πρακτική Άσκηση δύναται να πραγματοποιείται σε θέσεις που προσφέρονται από φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και επιχειρήσεις, οι οποίοι στο πλαίσιο της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης καλούνται «εργοδότες», με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., και με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν. Εξαιρούνται οι φορείς:

α) Προσωρινής απασχόλησης.

β) Τα νυχτερινά κέντρα.

γ) Παροχής καθαριότητας και φύλαξης.

δ) Τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών.

ε) Κάθε επιχείρηση στην οποία δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εκπαίδευσης από τον αρμόδιο φορέα.

2. Ο καταρτιζόμενος Ι.Ε.Κ., προκειμένου να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση, υπογράφει ειδική σύμβαση Πρακτικής Άσκησης με τον εργοδότη, η οποία θεωρείται από το Ι.Ε.Κ. φοίτησης, και στην οποία αναγράφονται:

α) Τα στοιχεία της επιχείρησης/εκμετάλλευσης.

β) Τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης/εκμετάλλευσης.

γ) Τα στοιχεία του καταρτιζόμενου – πρακτικά ασκούμενου.

δ) Η ειδικότητα στην οποία πραγματοποιεί ο καταρτιζόμενος ΙΕΚ την Πρακτική Άσκηση.

ε) Η έναρξη και λήξη της Πρακτικής Άσκησης καθώς και το ημερήσιο ωράριο αυτής.

στ) Το ύψος της αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης που θα λαμβάνει ο πρακτικά ασκούμενος από το πρόγραμμα επιδότησης.

Η ειδική σύμβαση της Πρακτικής Άσκησης συντάσσεται σε τρία (3) αντίτυπα και λαμβάνει από ένα ο εργοδότης, ο πρακτικά ασκούμενος και το Ι.Ε.Κ. φοίτησης.

3. Ο εργοδότης ορίζει έμπειρο στέλεχος συναφούς επαγγελματικής ειδικότητας με τον πρακτικά ασκούμενο ως «εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας», ο οποίος αναλαμβάνει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο χώρο εργασίας, και την παρακολούθηση της προόδου του πρακτικά ασκούμενου.

Κάθε πρακτικά ασκούμενος τηρεί βιβλίο Πρακτικής Άσκησης στο οποίο καταγράφει κατά εβδομάδα τις εργασίες με τις οποίες ασχολήθηκε, καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας. Στο τέλος κάθε μήνα, ο πρακτικά ασκούμενος οφείλει να προσκομίζει στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης ή εποπτείας της Πρακτικής Άσκησης το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης για έλεγχο.

Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης συμπληρωμένο με τις εβδομαδιαίες εκθέσεις, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας, την επίδοσή του και το έντυπο λήξης (Βεβαίωση Παρουσίας) της Πρακτικής Άσκησης, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον εργοδότη – νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα απασχόλησης στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο καταρτιζόμενος πραγματοποίησε την Πρακτική Άσκηση στην επιχείρηση/οργανισμό καθώς και το χρονικό διάστημα αυτής. Η Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. ελέγχει το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης και τη Βεβαίωση παρουσίας και εκδίδει Βεβαίωση ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης.

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο πρακτικά ασκούμενος διακόψει την Πρακτική Άσκηση, τότε οφείλει να ενημερώσει άμεσα το Ι.Ε.Κ. φοίτησης και να προσκομίσει το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης και το έντυπο της λήξης (Βεβαίωση Παρουσίας) με τις ημέρες Πρακτικής Άσκησης που έχουν πραγματοποιηθεί. Για να συνεχίσει την Πρακτική Άσκηση για το υπόλοιπο του προβλεπόμενου διαστήματος στον ίδιο ή σε άλλο φορέα απασχόλησης (εργοδότη), θα πρέπει να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία Έναρξης Πρακτικής Άσκησης. Αν η διακοπή της Πρακτικής Άσκησης γίνει από τον εργοδότη τότε οφείλει ο τελευταίος να ενημερώσει άμεσα το Ι.Ε.Κ. φοίτησης του πρακτικά ασκούμενου.

Άρθρο 3

Αποζημίωση πρακτικά ασκούμενου και ασφαλιστική κάλυψη

1. Η Πρακτική Άσκηση των καταρτιζόμενων στα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να είναι επιδοτούμενη και να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του φορέα υλοποίησης του έργου.

Ο πρακτικά ασκούμενος λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ή, όπως αυτό διαμορφώνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή αναλογικά εάν η ημερήσια διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι μικρότερη των οκτώ (8) ωρών. Η αποζημίωση καταβάλλεται στον πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης.

Όλες οι παραπάνω δαπάνες ορίζονται ως επιλέξιμες, βαρύνουν εξ ολοκλήρου το έργο χρηματοδότησης και καταβάλλονται από τον φορέα υλοποίησης του έργου.

2. Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Για την ασφάλισή του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α’ 83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η Πρακτική Άσκηση.

«Στην περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια της θεσμοθετημένης από το πρόγραμμα σπουδών τους πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές Δημοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ (αλλά και φοιτητές ΑΕΙ – ΑΤΕΙ) δεν καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος, άμεσα ή έμμεσα (μετά από δήλωση του καταρτιζόμενου), υπάγονται και για τον κίνδυνο αυτόν στην ασφάλιση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 10 του αρ.15 του Ν.3232/04 (εγκ. τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 44/04).»

Οι καταρτιζόμενοι που δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι για παροχές ασθένειας σε είδος,  από το δημόσιο ή άλλον ασφαλιστικό οργανισμό, θα το δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για παροχές κλάδου ασθενείας σε είδος καταβάλλονται από τον εργοδότη επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές ποσοστού 6,45 %, επίσης υπολογιζόμενου επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης.​

3. Σε περίπτωση μη δυνατότητας χρηματοδότησης της αποζημίωσης της Πρακτικής Άσκησης, δεν υφίσταται η υποχρέωση αποζημίωσης της Πρακτικής Άσκησης, παρά μόνο η υποχρέωση του εργοδότη να αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές της παρ. 2.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις εργοδοτών κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης

1. Ο εργοδότης πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό για την εκπαίδευση στο χώρο του στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

2. Ο εργοδότης μεριμνά για την τήρηση των όρων υγείας και ασφάλειας εργασίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων.

3. Ο εργοδότης οφείλει να παρέχει τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας στους πρακτικά ασκούμενους.

4. Ο εκπαιδευτής στο χώρο εργασίας πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και επαγγελματικά δικαιώματα για το επάγγελμα που εκπαιδεύει.

5. Ο εργοδότης οφείλει να ενημερώνει τον πρακτικά ασκούμενο για τις δραστηριότητες, τα αντικείμενα και τους τομείς της εργασίας και να τον εντάσσει ομαλά στο εργασιακό περιβάλλον.

6. Κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) οφείλει να καταχωρίζει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων το έντυπο «Ε3.5 Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών Πρακτικής Άσκησης», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αρμόδιου Υπουργείου, την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης και τη λήξη αυτής για κάθε πρακτικά ασκούμενο. Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρίζουν το απογραφικό δελτίο κάθε πρακτικά ασκούμενου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο εργοδότη, ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου.

7. Ο ανώτατος αριθμός πρακτικά ασκούμενων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας. Ειδικότερα:

α) Οι ατομικές επιχειρήσεις, χωρίς κανέναν εργαζόμενο, μπορούν να δέχονται έναν (1) πρακτικά ασκούμενο.

β) Οι εργοδότες που απασχολούν 1-10 άτομα μπορούν να προσφέρουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης που αντιστοιχούν στο 25% (1-2 άτομα) των εργαζόμενων εξαρτημένης εργασίας. Ειδικότερα για εργοδότες που απασχολούν 1-5 άτομα το αποτέλεσμα της ποσόστωσης στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ για εργοδότες που απασχολούν από 6-10 άτομα τα αποτελέσματα της ποσόστωσης στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω.

γ) Οι εργοδότες που απασχολούν από 10 και πάνω εργαζόμενους μπορούν να δέχονται πρακτικά ασκούμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας, με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση.

δ). Οι εργοδότες που απασχολούν πάνω 250 εργαζόμενους μπορούν να δέχονται πρακτικά ασκούμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας ανά υποκατάστημα, με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία δεν διαθέτουν υποκαταστήματα, μπορούν να δέχονται πρακτικά ασκούμενους που αντιστοιχούν στο 17% των υπαλλήλων τους.

8. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παρέχει παράλληλα θέσεις μαθητείας ή πρακτικής άσκησης άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων τα ανωτέρω ποσοστά λειτουργούν σωρευτικά.

9. Λοιπές υποχρεώσεις των εργοδοτών δύνανται να εξειδικεύονται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις πρακτικά ασκούμενου

Ο πρακτικά ασκούμενος οφείλει:

1. Να τηρεί τους όρους υγείας και ασφάλειας εργασίας του εργοδότη,

2. να τηρεί το ημερήσιο ωράριο της Πρακτικής Άσκησης, όπως ορίζεται στην ειδική σύμβαση Πρακτικής Άσκησης,

3. να σέβεται την κινητή και ακίνητη περιουσία του εργοδότη,

4. να συνεργάζεται αρμονικά με τα στελέχη του εργοδότη.

Λοιπές υποχρεώσεις πρακτικά ασκούμενου δύναται να εξειδικεύονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. και στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

Άρθρο 6

Συνθήκες Πρακτικής Άσκησης του πρακτικά ασκούμενου

1. Κάθε πρακτικά ασκούμενος πραγματοποιεί την Πρακτική Άσκηση σε τμήματα των φορέων απασχόλησης αντίστοιχα με την ειδικότητά του, με την εποπτεία υπεύθυνου του φορέα, ειδικότητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του.

2. Οι ώρες Πρακτικής Άσκησης ανά ημέρα καθορίζονται σε τέσσερις (4) έως οκτώ (8) ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο της ειδικότητας κατάρτισης του ασκούμενου. Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του ημερήσιου ωραρίου πέραν των ωρών που ορίζονται στην ειδική σύμβαση Πρακτικής Άσκησης.

3. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης νυχτερινές ώρες (22:00- 06:00).

4. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης την Κυριακή και στις επίσημες αργίες.

5. Ο πρακτικά ασκούμενος οφείλει να προσκομίζει, όπου απαιτείται, όλες τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις για την εξάσκηση του επαγγέλματος. Η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την Πρακτική Άσκηση, εφόσον οι πρακτικά ασκούμενοι δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

6. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται με ευθύνη των εργοδοτών και με την εποπτεία του Ι.Ε.Κ. φοίτησης του πρακτικά ασκούμενου.

7. Ο πρακτικά ασκούμενος έχει δικαίωμα να αναφέρει στη Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. τη μη τήρηση των όρων της Πρακτικής Άσκησης.

Σχετική νομοθεσία: