Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Β’ ΦΑΣΗΣ (Βελτιώσεις και νέοι επιτυχόντες)

Παρακαλούμε ενημερωθείτε μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων Β’ Φάσης:

https://diek.it.minedu.gov.gr/

χρησιμοποιώντας τα στοιχεία εισόδου που χρησιμοποιήσατε για την αίτηση της εγγραφής σας.

Οι επιτυχόντες/ -ουσες παρακαλούνται να προσέλθουν στο ΔΙΕΚ Γαλατσίου για την οριστικοποίηση της εγγραφής τους μέχρι την λήξη της προθεσμίας, δηλαδή αυστηρά
από σήμερα 29-9-2023 μέχρι και την Τετάρτη 04-10-2023. Ώρες 14:30 – 18:30

Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους!

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στην σελίδα αυτή καθώς και τον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ (νομικό πλαίσιο, επάνω δεξιά).

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν:
1.Αίτηση εγγραφής ( δίδεται στο ΙΕΚ ή κατεβάζετε εδώ το έγγραφο)
2.Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους
3.Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
4.Βεβαίωση απόδοσης αριθμού ΑΜΚΑ
5.Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια βλ. παρακάτω)
———————————————————————————————————————————-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Α. Πολυτεκνία
Δικαιολογητικά: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό πολυτεκνίας σε
ισχύ ή δικαστική απόφαση ή άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί τη γονική μέριμνα.
Β. Τριτεκνία
Δικαιολογητικά: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας ή
βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) (κ.υ.α.) που περιέχει όλα τα
γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της
ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ή αντίστοιχο πιστοποιητικό
αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.
Γ. Μονογονεϊκή οικογένεια
Δικαιολογητικά: δικαστική απόφαση ή άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί τη γονική μέριμνα,
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας.
Δ. Ειδική περίπτωση (Ελληνοκύπριοι από τα κατεχόμενα της Κύπρου ή μέλη της ελληνικής
μειονότητας της Αλβανίας).
Δικαιολογητικά: Αποδεικνύεται με Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ). Διαβάστε
περισσότερα σε σχέση με την έκδοση του συγκεκριμένου ΕΔΤΟ εδώ:
https://portal.astynomia.gr/webcenter/portal/eTap/expatriate-al-id-card-grant-application
Σχετικά με τη δήλωση της ειδικής περίπτωσης, επισημαίνουμε ότι υποψήφιοι που τη
δηλώνουν, συμμετέχουν σε ξεχωριστή διαδικασία επιλογής από τους υπόλοιπους
υποψηφίους. Επομένως, επιτυχόντες για τους οποίους θα διαπιστωθεί κατά το διοικητικό
έλεγχο στις εγγραφές ότι έχουν δηλώσει ψευδώς ότι ανήκουν στην ειδική περίπτωση,
χάνουν το δικαίωμα για εγγραφή.